زیرسازی و آسفالت معابر سطح منطقه یک

زیرسازی و آسفالت معابر سطح منطقه یک

زیرسازی و آسفالت بالغ بر 81هزار   مترمربع از معابر سطح منطقه یک در 5 ماه نخست سال 94 انجام شد.